Algemene voorwaarden

De opdrachtgever (hierna te noemen OG) verstrekt aan Leijs & Partners (hierna te noemen L&P) een opdracht voor een onderzoek naar biologische verwanten van de OG op basis van DNA onderzoek.

Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Behoudens in uitzonderingsgevallen wordt iedere opdracht voorafgegaan door een persoonlijk intakegesprek. Na dit gesprek besluit de OG of er wel of geen zoekopdracht aan L&P wordt verstrekt en de medewerker van L&P besluit of de opdracht wel of niet aangenomen wordt. De kosten van het intakegesprek dienen vooraf te zijn voldaan.
 2. Indien de OG een zoekopdracht aan L&P verstrekt, begint de opdracht met een zgn. Fase 1 onderzoek. Dit onderzoek is altijd inclusief één DNA test. Fase 1 start nadat de rekening voor deze fase is voldaan. . De DNA test kan op kantoor bij L&P worden afgenomen (bijvoorbeeld bij het intakegesprek) of deze kan per post worden opgestuurd.
 3. Nadat de DNA resultaten bekend zijn, worden deze -voor zover van toepassing- ook geüpload naar andere databanken. De OG tekent hiervoor een apart toestemmingsformulier.
 4. Fase 1 eindigt door een schriftelijke rapportage aan de OG, waarbij een overzicht van de resultaten wordt gegeven, alsmede een voorlopige conclusie en advies. We noemen dit Rapport Fase 1.
 5. Indien de opdracht door de OG voor het afronden wordt ingetrokken vindt geen restitutie plaats van eventuele ongebruikt budget.
 6. Na het afronden van Fase 1, besluit de OG, mede op basis van de resultaten en het advies, of een opdracht wordt verstrekt voor vervolgonderzoek. Een vervolgonderzoek behelst werkuren van L&P en  kosten voor uittreksels en archiefbezoek. Bijkomende kosten, zoals de inzet van een buitenlandse correspondent, persoonlijk bezoek aan gevonden familie en de aankoop van eventuele aanvullende testen, worden uitsluitend na afspraak aan de OG doorberekend.
 7. Omwille van transparantie en praktische uitvoerbaarheid wordt vervolgonderzoek steeds in delen afgesproken en gefactureerd op basis van afspraken tussen OG en L&P.
 8. De OG kan op ieder moment beslissen het onderzoek te stoppen of te pauzeren. Niet gebruikt budget wordt niet gerestitueerd.
 9. Indien het onderzoek met succes is afgerond dan zal L&P schriftelijk of mondeling rapporteren betreffende de uitkomsten. Indien gezochte familieleden zijn gevonden en contact op prijs stellen zal L&P na uitdrukkelijke toestemming de contactgegevens uitwisselen. De OG krijgt zonder uitdrukkelijke toestemming geen adresinformatie over gevonden familieleden.
 10. De aan L&P verstrekte papieren, fotokopieën en foto’s worden niet schriftelijk geretourneerd. De OG kan de verstrekte documenten zelf ophalen bij L&P. Verstrek bij voorkeur kopieën van belangrijke papieren en foto’s, die na afloop van de opdracht vernietigd kunnen worden of verstrek deze digitaal. L&P is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van originelen.
 11. Gegevens van de OG worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit in het kader van het onderzoek noodzakelijk is. L&P is gehouden aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
 12. Het is mogelijk dat iemand niet gevonden wil worden. Nadat een familielid is getraceerd, wordt deze op tactvolle wijze benaderd door L&P. Als de gevonden persoon geen direct contact met de OG wil, zal getracht worden een tussenoplossing te vinden, door briefcontact via L&P of een ontmoeting op neutraal terrein. Brieven die via L&P worden verstuurd dienen geopend te worden aangeboden.
 13. Indien u niet tevreden bent met onze dienstverlening, vraag dan naar onze Klachtenregeling.

Door het verstrekken van een zoekopdracht aan Leijs & Partners verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden.

Informatie:

Leijs & Partners, Postbus 265, 1400 AG Bussum